„Trudne wersety” – nowa książka pastora Pawła Chojeckiego

833
#IPPTV #Megakościół

Podstawowa różnica między biblijnym chrześcijaństwem a religiami tkwi w podejściu do zbawienia człowieka. Biblia objawia, że ratunek przed wieczną karą za grzechy przynosi nam w prezencie sam Bóg. Do nas należy jedynie przyjęcie tego daru. Dzieje się tak, gdy mając świadomość grożącego nam piekła, zwrócimy się do Jezusa z ufną prośbą „Jezu, ratuj!”. Wymyślone przez ludzi religie odwracają ten porządek, twierdzą, że na zbawienie (dowolnie rozumiane) człowiek musi sobie zasłużyć – dobrymi uczynkami, pobożnością, wytrwaniem w wierze, skorzystaniem z pośrednictwa kasty kapłanów, udziałem w odprawianych przez nich rytuałach (sakramentach) itd. Fałszywi nauczyciele religijni posługują się nawet Biblią, by pokrętnie udowadniać swoje tezy.
Książka „Trudne wersety’” wykazuje ich błędy, by człowiek szczerze szukający Boga mógł znaleźć spokój i wolność w ramionach samego Jezusa. Nic nigdy już go z nich nie wyrwie!
I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. (Jan 10:28)
Zanim zagłębisz się w rozważania, jak rozumieć tzw. trudne wersety na temat zbawienia, skoncentruj się na jasnych obietnicach Jezusa i Jego apostołów! Podstawowa zasada interpretacji tekstów trudnych – zarówno w Biblii, jak i w potocznej komunikacji – mówi, że miejsca trudne wyjaśnia się, opierając się na jasnych tekstach. Inaczej mówiąc, jeśli Twój rozmówca jasno wyrazi się na jakiś temat, a potem powie coś, co trudno Ci zrozumieć, to szukasz interpretacji jego mniej zrozumiałej wypowiedzi, odnosząc się do wcześniejszych jasnych deklaracji w danej kwestii. Zakładamy, że nasz rozmówca jest spójny wewnętrznie. Tym bardziej założenie wewnętrznej spójności możemy odnieść do Biblii i do Jej Autora!

Efez. 2:5-9
2:5 I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście –
2:6 I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,
2:7 Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie.
2:8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
2:9 Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Kol. 1:12-14
1:12 Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości,
1:13 Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,
1:14 W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.

Kol. 2:13-14
2:13 I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy;
2:14 Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;

Hebr. 10:10, 14
10:10 Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. (…)
10:14 Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.

Rzym. 8:1
Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.

2 Kor. 5:17-18
5:17 Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
5:18 A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania,

Rzym. 8:38-39
8:38 Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce,
8:39 Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

1 Jana 5:13
To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.

2 Tym. 2:13
Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może.


Książka jest dostępna w sklepiku Idź Pod Prąd.